Regulamin Szkoły Języka Chińskiego NIHAO
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Szkoły Języka Chińskiego NIHAO jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAKS Cezary Chmielewski” z siedzibą w: Godzikowice 43, 55-200 Oława; NIP: 732-146-67-86; REGON: 471652278
2. Szkoła NIHAO jest organizatorem zajęć z języka chińskiego. Kursy przeznaczone są dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
3. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursów, wykwalifikowaną kadrę lektorów chińskich i polskich oraz opracowuje program nauczania i nadzoruje jego realizację.
4. Szkoła zobowiązana jest do udzielenia informacji na temat bieżących postępów i końcowych osiągnięć uczestnika na podstawie właściwych procedur. W przypadku dzieci i młodzieży szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów o postępach w nauce i frekwencji na spotkaniach w semestrze lub korespondencyjnie.
5. W razie nieobecności lektora prowadzącego, szkoła zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa.
6. Szkoła wydaje na zakończenie kursu rocznego certyfikat. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie testu rocznego na poziomie 60% pozytywnych odpowiedzi oraz minimum 75% obecność na zajęciach.

Zasady organizacyjne

1. Zajęcia odbywają się z uwzględnieniem podziału na grupy i stopnia znajomości języka.
2. Podstawą zakwalifikowania na dany poziom jest własne oświadczenie lub rozmowa z nauczycielem.
3. Uczestnik może wybrać rodzaj kursu zgodnie z obowiązująca ofertą.
4. Standardowa liczebność grupy wynosi 8 osób. W przypadku jeśli liczebność grupy zmniejsza się poniżej 5 osób, uczestnikom może zostać zaproponowana zmiana standardu grupy na warunkach ustalonych odrębnie i zaakceptowanych przez strony zainteresowane.
5. Minigrupa może składać się z 2, 3, 4 lub 5 osób. Zasady płatności w tych grupach reguluje odrębna oferta cenowa. Profil zajęć i terminy spotkań ustalane są zgodnie z oczekiwaniami studentów.
6. Zajęcia indywidualne organizowane są w siedzibie szkoły, jak również poza jej siedzibą w terminie ustalonym pomiędzy klientem a przedstawicielem szkoły.
7. W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość odwołania lekcji bez konieczności ponoszenia jej kosztu poprzez zakomunikowanie telefoniczne bądź osobiste pracownikowi szkoły najpóźniej dnia poprzedzającego do godz. 16.00. Niedopełnienie tego obowiązku jest jednoznaczne z opłaceniem lekcji.
8. W sytuacji niemożności uczestniczenia w zajęciach grupowych, niezależnie od jej przyczyny, klient nie jest zwalniany z opłat.
9. Proponowane w ofercie terminy zajęć będą realizowane w miarę zainteresowania odpowiedniej ilości uczestników.
10. Dni wolne od zajęć są uwzględniane w ofercie kursu.

Zasady płatności

1. Szczegółowe ceny kursów określa aktualna oferta.
2. Uczestnik zobowiązuje się dokonać wpłaty całej kwoty gotówką lub przelewem bankowym najpóźniej jeden dzień roboczy po podpisaniu umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku organizator ma prawo odstąpić za stosowną opłatą miejsce w grupie innemu zainteresowanemu.
3. Uczestnik zajęć dla dorosłych na kursie standardowym może rozłożyć płatność za semestr na 2 raty, a w przypadku kursu rocznego na 4 raty, przy czym wpłacenie I raty jest warunkiem wpisania na listę słuchaczy. Terminy oraz wysokość rat określa szczegółowo załącznik do umowy "Harmonogram wpłat rat"
4. W sytuacji nieterminowych wpłat organizator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.

Dzieci i młodzież

1. Zajęcia opłacane są w trybie semestralnym na podstawie aktualnej oferty.
2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty gotówką lub przelewem bankowym najpóźniej jeden dzień roboczy po podpisaniu umowy.
3. W przypadku opóźnień organizator ma prawo do odsetek ustawowych.
4. Zaleganie z płatnością dłużej niż miesiąc uprawnia organizatora do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu.
5. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje wyłącznie na podstawie okazania dowodu wpłaty wniesionej opłaty.
6. W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik ma obowiązek poinformowania organizatora z miesięcznym wyprzedzeniem i pokryć koszty nauki w okresie wypowiedzenia.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości wraz z terminem obowiązujących zmian.
2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez strony polubownie.
3. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu poddadzą go pod rozstrzygniecie właściwego sądu powszechnego.