Regulamin Szkoły Języka Chińskiego NIHAO
I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Szkoły Języka Chińskiego NIHAO jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAKS Cezary Chmielewski” z siedzibą w: Godzikowice 43, 55-200 Oława; NIP: 732-146-67-86; REGON: 471652278
2. Szkoła NIHAO jest organizatorem zajęć z języka chińskiego. Kursy przeznaczone są dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
3. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursów, wykwalifikowaną kadrę lektorów chińskich i polskich oraz opracowuje program nauczania i nadzoruje jego realizację.
4. Szkoła zobowiązana jest do udzielenia informacji na temat bieżących postępów i końcowych osiągnięć uczestnika na podstawie właściwych procedur. W przypadku dzieci i młodzieży szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów o postępach w nauce i frekwencji na spotkaniach w semestrze lub korespondencyjnie.
5. W razie nieobecności lektora prowadzącego, szkoła zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa.
6. Szkoła wydaje na zakończenie kursu rocznego certyfikat. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie testu rocznego na poziomie 60% pozytywnych odpowiedzi oraz minimum 75% obecność na zajęciach.

II. Zasady organizacyjne

1. Zajęcia odbywają się z uwzględnieniem podziału na grupy i stopnia znajomości języka.
2. Podstawą zakwalifikowania na dany poziom jest własne oświadczenie lub rozmowa z nauczycielem.
3. Uczestnik może wybrać rodzaj kursu zgodnie z obowiązująca ofertą.
4. Standardowa liczebność grupy wynosi 8 osób. W grupach standardowych w wyjątkowych sytuacja grupa może liczyć do 12 osób. Dotyczy to sytuacji, gdy na dane terminy zajęć zapisze się więcej osób i nie mogą one uczestniczyć w innych dniach lub godzinach na danym poziomie. W takiej sytuacji Szkoła dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie podzielić grupę na dwie nie przepełnione, mniejsze grupy.
5. W przypadku jeśli liczebność grupy zmniejsza się poniżej 5 osób, uczestnikom może zostać zaproponowana zmiana standardu grupy na warunkach ustalonych odrębnie i zaakceptowanych przez strony zainteresowane.
6. Minigrupa może składać się z 2, 3, 4 lub 5 osób. Zasady płatności w tych grupach reguluje odrębna oferta cenowa. Profil zajęć i terminy spotkań ustalane są zgodnie z oczekiwaniami studentów.
7. Zajęcia indywidualne organizowane są w siedzibie szkoły, jak również poza jej siedzibą w terminie ustalonym pomiędzy klientem a przedstawicielem szkoły.
8. W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość odwołania lekcji bez konieczności ponoszenia jej kosztu poprzez zakomunikowanie telefoniczne bądź osobiste pracownikowi szkoły najpóźniej dnia poprzedzającego do godz. 16.00. Niedopełnienie tego obowiązku jest jednoznaczne z opłaceniem lekcji.
9. W sytuacji niemożności uczestniczenia w zajęciach grupowych, niezależnie od jej przyczyny, klient nie jest zwalniany z opłat.
10. Proponowane w ofercie terminy zajęć będą realizowane w miarę zainteresowania odpowiedniej ilości uczestników.
11. Dni wolne od zajęć są uwzględniane w ofercie kursu.

III. Zasady płatności

1. Szczegółowe ceny kursów określa aktualna oferta.
2. Uczestnik zobowiązuje się dokonać wpłaty całej kwoty gotówką lub przelewem bankowym najpóźniej jeden dzień roboczy po podpisaniu umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku organizator ma prawo odstąpić za stosowną opłatą miejsce w grupie innemu zainteresowanemu.
3. Uczestnik zajęć dla dorosłych na kursie standardowym może rozłożyć płatność za semestr na 2 raty, a w przypadku kursu rocznego na 4 raty, przy czym wpłacenie I raty jest warunkiem wpisania na listę słuchaczy. Terminy oraz wysokość rat określa szczegółowo załącznik do umowy "Harmonogram wpłat rat"
4. W sytuacji nieterminowych wpłat organizator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.

IV. Dzieci i młodzież

1. Zajęcia opłacane są w trybie semestralnym na podstawie aktualnej oferty.
2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty gotówką lub przelewem bankowym najpóźniej jeden dzień roboczy po podpisaniu umowy.
3. W przypadku opóźnień organizator ma prawo do odsetek ustawowych.
4. Zaleganie z płatnością dłużej niż miesiąc uprawnia organizatora do skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu.
5. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje wyłącznie na podstawie okazania dowodu wpłaty wniesionej opłaty.
6. W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik ma obowiązek poinformowania organizatora z miesięcznym wyprzedzeniem i pokryć koszty nauki w okresie wypowiedzenia.

V. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości wraz z terminem obowiązujących zmian.
2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez strony polubownie.
3. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu poddadzą go pod rozstrzygniecie właściwego dla siedziby Szkoły NIHAO sądu powszechnego.