POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO „NIHAO.COM.PL”


1. Cel dokumentu
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego „Nihao.com.pl” (dalej „Serwis Internetowy”).
1.2 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone w Serwisie Internetowym lub na stronach internetowych, które mogą zawierać linki odsyłające do Serwisu Internetowego. Wchodząc na takie strony, użytkownik powinien zawsze w pierwszej kolejności zapoznać się z politykami prywatności, które mają do nich zastosowanie.

2. Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i administratorem Serwisu Internetowego jest Cezary Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Maks Cezary Chmielewski”, Godzikowice 43, 55-200 Oława, NIP: 732-146-67-86, REGON: 471652278 (dalej „Administrator”).
1.2 Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego serwisu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie.

3. Administrator danych osobowych
3.1 Administratorem danych osobowych użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Administrator.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych
4.1 Administrator traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych użytkowników oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
4.2 Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników, którzy zapisują się na kursy językowe za pośrednictwem Serwisu Internetowego:
4.2.1 imię i nazwisko,
4.2.2 adres,
4.2.3 numer telefonu kontaktowego,
4.2.4 adres email,
4.2.5 informacje dotyczące wybranego kursu językowego (metoda nauczania, czas trwania kursu, płatności),
4.2.6 informacje dotyczące deklarowanej znajomości języka,
4.2.7 informacje, czy uczestnik kursu jest osobą pełnoletnią (a w przypadku kursów dla dzieci – dodatkowo wiek i imię dziecka),
4.2.8 informacje o osobie rekomendującej użytkownikowi skorzystanie z kursu językowego.
W przypadku użytkowników Serwisu Internetowego, którzy nie zapisują się na kursy językowe, Administrator nie przetwarza ich danych osobowych. Jeżeli jednak użytkownik taki decyduje się na subskrypcję newslettera lub kontaktuje się z Administratorem z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub pocztą elektroniczną, Administrator przetwarza dane osobowe tego użytkownika obejmujące jego adres email oraz numer telefonu.
4.3 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
4.3.1 zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów dotyczących uczestnictwa w kursach językowych,
4.3.2 świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.4 Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania tych danych może uniemożliwić uczestnictwo w kursie językowym lub uzyskanie dostępu do niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną.
4.5 Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
4.6 Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
4.7 Administrator stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

5 Postanowienia końcowe
5.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
5.2 Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu [01.10.2015 r.].