Poziom 2 Cele i zawartość

2.1 Cele

Uczniowie na drugim poziomie MPNJC są w stanie rozumieć i opanować podstawowe materiały językowe związane z tematyką życia codziennego. Potrafią tworzyć proste konstrukcje zdaniowe, dostarczać prostych opisów oraz dyskutować na podstawowe tematy. Zaczynają rozwijać przekonanie i zainteresowanie nauką języka chińskiego. Mają wstępną wiedzę dotyczącą strategii uczenia się, komunikowania, zasobów oraz strategii interdyscyplinarnych. Zdobyli wstępną wiedzę odnośnie kultury chińskiej, zaczynają rozumieć odrębność kulturową i punkt widzenia obcokrajowców.

2.2 Wiedza językowa


Wiedza Opis celów
Fonologia 1. Zrozumienie znaczenia wymowy w procesie nauki języka chińskiego;
2. Opanowanie podstaw zmiany tonów;
3. Stosowanie właściwej wymowy i intonacji w codziennej rozmowie.
Znaki i słowa 1. Opanowanie 300 popularnych chińskich znaków (ideogramów), celu doskonalenia umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania;
2. Rozpoznawanie brzmienia, kształtu oraz znaczenia chińskich znaków;
3. Zrozumienie relacji pomiędzy znakami i słowami;
4. Opanowanie 600 słów związanych z życiem codziennym i szkolnym.
Gramatyka Poznanie i opanowanie:
1. Chińskiej waluty RMB (renminbi - chińskiego yuana), kwot pieniężnych oraz zaimków pytajnych;
2. Wyrażeń dotyczących czasu, miejsca i położenia;
3. Szczegółowych pytań;
4. Konstrukcji z okolicznikiem i przydawką;
5. Konstrukcji zdaniowych z 在, 有 i 事;
6. Zwrotów wyrażających życzenia.
Funkcje 1. Umiejętność wyrażania pozdrowień, podziękowań, przeprosin, pożegnań oraz innych form w interakcjach społecznych;
2. Poznanie i zastosowanie pytań, wprowadzeń, opisów oraz innych form wyrazu;
3. Umiejętność radzenia sobie z prostymi zadaniami w życiu codziennym.
Tematyka 1. Poznanie tematyki dotyczącej osobistych zainteresowań oraz życia rodzinnego;
2. Poznanie zagadnień dotyczących codziennych zajęć i zainteresowań;
3. Poznanie prostych zagadnień z życia studenckiego i zawodowego.
Dyskurs Z pomocą nauczyciela:
1. Zapoznanie się ze zdaniami w ich właściwym kontekście i tworzenie dłuższych wypowiedzi;
2. Uchwycenie trzonu zdania oraz zrozumienie podstawowego sensu zdań;
3. Dostrzeżenie podobieństw i różnic pomiędzy językiem chińskim a polskim;
4. Dostrzeżenie figur retorycznych w języku chińskim (hiperbole, analogie);
5. Zrozumienie emocji wyrażanych zarówno w pisanym, jak i mówionym języku chińskim.


2.3 Umiejętności językowe


Umiejętności Opis celów
Ogólne Umiejętność zrozumienia prostych materiałów językowych dotyczących spraw osobistych i życia codziennego. Umiejętność komunikowania się z innymi w zakresie tych tematów oraz umiejętność przedstawienia siebie oraz innych. Umiejętność zrozumienia prostych słów i zwrotów wyrażających emocje i uczucia (podziękowania, przeprosiny) oraz nastawienia (pozytywne lub negatywne); poznanie sposobu wymiany pozdrowień oraz pożegnań w różnych sytuacjach.
Szczegółowe Słuchanie Umiejętność zrozumienia podstawowych materiałów językowych dotyczących spraw osobistych i życia codziennego oraz szukania odpowiednich informacji. Umiejętność zrozumienia interakcji klasowych i stosownego odpowiadania na instrukcje.
Uwzględniono:
1. Krótkie wyrażenia na tematy osobiste i związane z życiem codziennym;
2. Proste zwroty i nieformalne pozdrowienia;
3. Zwięzłe pytania, odpowiedzi, żądania i prośby w sprawach osobistych i codziennym życiu;
4. Liczebniki, czas i miejsce użyte w rozmowie;
5. Wyrażenia wskazujące położenie w klasie.
Mówienie Umiejętność powtórzenia zdań we właściwych tonach, udzielanie prostych odpowiedzi na pytania. Umiejętność komunikowania się na temat spraw osobistych i życia codziennego. Umiejętność wyrażania własnych potrzeb.
Uwzględniono:
1. Użycie prostego słownictwa do wymiany informacji o sobie i innych;
2. Użycie prostych słów i zwrotów do prowadzenia rozmów na tematy odnoszące się do życia osobistego i spraw codziennych; stawianie prostych pytań oraz udzielanie jasnych odpowiedzi;
3. Komunikowanie się w przykładowych sytuacjach za pomocą wcześniej poznanych słów i zwrotów; udzielanie prostych instrukcji lub tworzenie prostych próśb; wyrażanie potrzeb i szukanie pomocy;
4. Wyrażanie właściwej postawy i emocji w różnych sytuacjach.
Czytanie Umiejętność rozpoznawania podstawowych znaków, słów, zdań oraz krótkiego tekstu. Rozumienie wymagań programowych oraz gromadzenie odpowiednich informacji z tekstu.
Uwzględniono:
1. Rozumienie myśli przewodniej w krótkim materiale odnoszącym się do spraw osobistych i codziennych zajęć;
2. Rozpoznawanie i rozumienie pozdrowień, podziękowań oraz zaproszeń w codziennych interakcjach społecznych;
3. Odgadywanie znaczenia opisów spotykanych w życiu codziennym, zapisanych poznanymi znakami i słowami;
4. Rozumienie prostych uwag, zapisków, wykresów, tabel oraz list;
5. Odnajdywanie szczegółowych informacji w krótkim i łatwym materiale o uporządkowanej strukturze.
Pisanie Umiejętność napisania z pamięci podstawowych znaków, z użyciem właściwych kresek stawianych w poprawnej kolejności. Umiejętność tworzenia nowych zdań.
Uwzględniono:
1. Użycie prostego słownictwa do wyrażania informacji na swój temat;
2. Użycie prostego słownictwa lub zdań do wyrażania podziękowań, przeprosin, gratulacji i pożegnań;
3. Pisanie podstawowych informacji o sobie, rodzinie lub życiu osobistym;
4. Pisanie krótkich odpowiedzi na pytania ściśle związane z życiem prywatnym.


2.4 Strategie


Strategie Opis celów
Zaangażowania 1. Podtrzymanie zainteresowania językiem chińskim; uczestnictwo w zajęciach podnoszących kompetencje językowe ucznia;
2. Zwiększenie przekonania do nauki języka chińskiego, komunikowania się i formułowania myśli w języku chińskim;
3. Nauka metod przezwyciężania stresu wywołanego uczeniem się.
Uczenia 1. Lepsze rozumienie języka dzięki poprawie koncentracji uczenia się;
2. Przyswajanie języka chińskiego poprzez różne metody nauki;
3. Zdobywanie i zapamiętywanie informacji przy pomocy wyobraźni; maksymalizowanie efektywności poprzez wizualizację i myślenie abstrakcyjne;
4. Tworzenie prostych zdań przy użyciu ograniczonej ilości słów; formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi na temat obserwowanego otoczenia;
5. Adaptacja do środowiska nauki oraz szukanie strategii rozwiązywania problemów językowych, słuchanie uwag i wskazówek;
6. Z pomocą nauczyciela, opracowanie własnych metod nauki i tworzenie planów nauki indywidualnej;
7. Zapoznanie się z metodą przygotowywania do zajęć oraz powtarzania materiału;
8. Umiejętność tworzenia lub wybierania dobrego miejsca do nauki.
Komunikacyjne 1. Użycie prostych strategii interakcji społecznych, w celu poprawy efektywności uczenia oraz korzystania z pomocy innych;
2. Komunikowanie się w języku chińskim z kolegami i koleżankami z klasy, z nauczycielami i przyjaciółmi (również poza szkołą);
3. Z pomocą nauczyciela, zastosowanie gestów, mimiki i innych środków pozajęzykowych, w celu doskonalenia umiejętności komunikacji językowej. Poznanie zasad etykiety obowiązującej w kulturze chińskiej.
Zasobów 1. Z pomocą nauczyciela, korzystanie z podręczników, słowników obrazkowych, słowników, bibliotek oraz internetowych baz danych w poszukiwaniu potrzebnych informacji i zasobów;
2. Zdobywanie zasobów naukowych za pośrednictwem nauczyciela, kolegów i koleżanek z klasy, jak też poprzez szkołę oraz interakcje społeczne.
Interdyscyplinarne 1. Poszerzanie wiedzy ucznia;
2. Poznanie zastosowania nauki języka i kultury chińskiej w zdobywaniu wiedzy w innych dziedzinach;
3. Stosowanie informacji zdobytych podczas nauki innych przedmiotów do nauki języka i kultury chińskiej;
4. Wykorzystywanie własnych zdolności;
5. Ten poziom obejmuje historię, folklor i sztuki piękne.


2.5 Świadomość kulturowa


Świadomość Opis celów
Znajomość kultury 1. Zrozumienie, że uczniowie mają prawo nauki różnych języków;
2. Uznanie dla osiągnięć edukacyjnych i kulturowych w Polsce oraz w Chinach;
3. Zetknięcie się z przejawami chińskiej kultury, sztuki, świąt i obchodów uroczystości;
4. Poznanie często przytaczanych, prostych chińskich historii, zrozumienie związanych z nimi aluzji i skojarzeń;
5. Poznanie językowych oraz pozajęzykowych środków komunikacji w kulturze chińskiej;
6. Poznanie podstawowych reguł etykiety oraz zwyczajów w kulturze chińskiej;
7. Poznanie relacji interpersonalnych w kulturze chińskiej;
8. Poznanie zasług Chińczyków w rozwój lokalnych społeczności.
Rozumienie kultury 1. Zrozumienie, że poprzez język nie tylko przyswajamy sobie kulturę, ale że w ten sposób również uczymy się kultury;
2. Poznanie związków pomiędzy kulturą i nauką języka oraz zrozumienie, że nauka języka jest ważnym składnikiem kultury;
3. Zrozumienie podstawowego systemu wartości w kulturze chińskiej;
4. Doświadczenie różnorodności kulturowej, jej dynamiki oraz wzajemnego przenikania się kultur.
Świadomość międzykulturowa 1. Badanie podobieństw i różnic pomiędzy kulturą rodzimą i chińską;
2. Poznanie wagi świadomości międzykulturowej poprzez naukę o kulturze chińskiej;
3. Obiektywne spojrzenie na własną kulturę poprzez porównanie różnych elementów kultury chińskiej z kulturą rodzimą.
Świadomość globalna 1. Możliwość poszerzenia horyzontów myślowych poprzez naukę języka chińskiego;
2. Postrzeganie świata pod różnym kątem poprzez naukę języka chińskiego;
3. Odczuwanie przynależności do społeczności międzynarodowej.