Poziom 3 Cele i zawartość

3.1 Cele

Uczniowie na trzecim poziomie MPNJC są w stanie zrozumieć i uczyć się języka z zakresu tematyki życia codziennego. Posługują się bardziej złożonymi strukturami gramatycznymi w zdaniach (interakcja i opis), aby porozumieć się na poznane tematy. Potrafią tworzyć krótkie wypowiedzi. Wykazują przekonanie i zainteresowanie nauką języka chińskiego. Mają pewną wstępną wiedzę dotyczącą strategii uczenia się, komunikowania, zasobów oraz strategii interdyscyplinarnych, użytych we wskazanych sytuacjach. Zdobyli wstępną wiedzę odnośnie kultury chińskiej, zaczynają rozumieć odrębność kulturową i punkt widzenia obcokrajowców.

3.2 Wiedza językowa


Wiedza Opis celów
Fonologia 1. Znajomość zasad zapisu i odczytu transkrypcji fonetycznej pinyin;
2. Zastosowanie transkrypcji fonetycznej pinyin do nauki wymowy nieznanych słów i zdań;
3. Rozumienie wypowiedzi ze zmienną intonacją i tonami;
4. Użycie właściwej wymowy i intonacji w codziennych rozmowach.
Znaki i słowa 1. Opanowanie 450 popularnych chińskich znaków (ideogramów), w celu doskonalenia umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania;
2. Rozpoznawanie części składowych znaków i kluczy;
3. Rozpoznawanie brzmienia, kształtu i znaczenia chińskich znaków;
4. Rozumienie podstawowego znaczenia słów w wypowiedzi;
5. Użycie w rozmowach właściwych słów, zwrotów, wyrażeń i gestów;
6. Opanowanie 900 słów związanych z życiem codziennym, szkolnym i zawodowym.
Gramatyka Poznanie i opanowanie:
1. Popularnych czasowników modalnych oraz przyimków;
2. Dokonywania porównań;
3. Opisu wydarzeń w toku;
4. Partykuły 了;
5. Zdań przeczących z 没有.
Funkcje 1. Zastosowanie poznanych funkcji komunikacyjnych w różnych sytuacjach;
2. Zrozumienie i zastosowanie wyjaśnień, narracji i opisów;
3. Swobodne i spontaniczne komunikowanie się w życiu codziennym, szkolnym oraz w miejscu pracy.
Tematyka 1. Poznanie dalszych zagadnień dotyczących osobistych zainteresowań oraz życia codziennego;
2. Poznanie prostych zagadnień odnoszących się do otoczenia, życia szkolnego oraz miejsca pracy;
3. Znajomość prostych zagadnień społecznych i kulturalnych, powszechnych w kulturze chińskiej.
Dyskurs 1. Dostrzeganie podobieństw i różnic w formułowaniu myśli w języku chińskim i w języku polskim;
2. Opanowanie trzonu zdania oraz zrozumienie podstawowego sensu zdań;
3. Próba zastosowania prostych figur retorycznych i rozpoznawania bardziej złożonych figur w języku chińskim;
4. Opanowanie metod wyrażania emocji, zarówno w pisanym, jak i mówionym języku chińskim, za pomocą prostych figur retorycznych.


3.3 Umiejętności językowe


Umiejętności Opis celów
Ogólne Umiejętność zrozumienia materiałów językowych w prostych interakcjach społecznych, związanych ściśle z życiem codziennym i szkolnym. Umiejętność komunikowania się z innymi w zakresie poznanych zagadnień oraz tworzenia prostych wypowiedzi. Poprawa skuteczności komunikowania przy pomocy akcentów, pauz, intonacji oraz gestów.
Szczegółowe Słuchanie Umiejętność zrozumienia prostych dialogów i stwierdzeń odnoszących się ściśle do spraw osobistych i życia codziennego. Rozumienie popularnych zwrotów i sygnalizowanych potrzeb, w celu ich zaspokojenia w życiu prywatnym i w szkole.
Uwzględniono:
1. Zrozumienie ogólnego sensu dialogów i krótkich wypowiedzi związanych z życiem codziennym i szkolnym;
2. Rozpoznanie kluczowych słów i zwrotów w wypowiedzi;
3. Zrozumienie krótkich dialogów odnoszących się do swojego życia i doświadczenia;
4. Zrozumienie zdroworozsądkowych i prostych pytań;
5. Rozpoznanie podstawowych informacji w krótkiej rozmowie, podczas prezentacji lub w rozmowie telefonicznej;
6. Zrozumienie sensu prostych historii.
Mówienie Umiejętność wzięcia udziału w krótkiej rozmowie, wyrażenia własnych opinii lub sygnalizowania potrzeb. Umiejętność powtórzenia bardziej złożonych zdań, dostarczenia krótkich opisów, zrozumienia kluczowych informacji w wypowiedzi.
Uwzględniono:
1. Naukę podkreślania dźwięków przez ich akcentowanie lub stosowanie pauz, intonacji lub gestów;
2. Branie udziału w prostych, codziennych rozmowach dotyczących osobistych potrzeb i życzeń;
3. Komunikowanie się i wyrażanie stwierdzeń na poznane tematy odnoszące się do życia osobistego i zajęć szkolnych;
4. Opisywanie przedmiotów, zdarzeń lub doświadczeń odnoszących się do życia osobistego i codziennych zajęć;
5. Wyrażanie opinii odnośnie rzeczy i zdarzeń z życia codziennego, podawanie prostych opisów zjawisk lub sytuacji;
6. Opowiadanie krótkich historii.
Czytanie Umiejętność czytania popularnych i prostych tekstów dotyczących życia codziennego i szkolnego, uchwycenie sedna oraz ustalenie podstawowych informacji. Umiejętność znalezienia szczegółowych informacji w materiałach.
Uwzględniono:
1. Czytanie popularnych i prostych tekstów odnoszących się do życia codziennego i szkolnego, uchwycenie sedna oraz ustalenie podstawowych informacji;
2. Rozumienie uwag, krótkich wiadomości tekstowych SMS, e-maili oraz krótkich listów;
3. Rozumienie krótkich wprowadzeń i opisów;
4. Rozumienie możliwych do przewidzenia narracji lub opisów związanych z życiem codziennym oraz uchwycenie ich sedna;
5. Odnajdywanie szczegółowych informacji w poznanych materiałach.
Pisanie Umiejętność wypełnienia rubryk lub wpisania danych osobowych w formularzach przy użyciu prostego słownictwa. Umiejętność użycia prostych słów lub zdań, w celu porozumienia się na piśmie z innymi osobami na poznane tematy.
Uwzględniono:
1. Wypełnianie danych osobowych w formularzach, udzielanie odpowiedzi na pytania na tematy osobiste lub wpisania danych osobowych;
2. Użycie prostych słów lub zdań, w celu porozumienia się na piśmie z innymi osobami na temat poznanych zagadnień;
3. Pisanie krótkich wiadomości tekstowych na poznane tematy;
4. Sporządzanie notatek, przepisywanie tekstu, wypełnianie formularza informacjami faktycznymi lub wyjaśniającymi;
5. Tworzenie prostego opowiadania lub opisów odnoszących się do życia rodzinnego, osobistego lub szkolnego;
6. Pisanie krótkich opowiadań lub prostego planu.


3.4 Strategie


Strategie Opis celów
Zaangażowania 1. Zrozumienie motywacji do nauki języka: celem nauki języka jest porozumiewanie się z innymi i wyrażanie swoich myśli;
2. Rozwiązywanie problemów i szukanie pomocy u innych;
3. Rozumienie, zarówno osobistych korzyści płynących z nauki języka chińskiego, jak też korzyści dla rodziny i społeczeństwa;
4. Rozwijanie pozytywnego nastawienia do języka chińskiego, kultury chińskiej oraz innych kultur;
5. Entuzjastyczne zaangażowanie się w naukę języka chińskiego i dążenie do uzyskania oczekiwanych wyników;
6. Rozwijanie strategii samodzielnego uczenia się.
Uczenia 1. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, w celu pozyskiwania informacji;
2. Zastosowanie mowy ciała, w celu efektywnego zapamiętywania;
3. Sporządzanie notatek oraz wykształcenie nawyku sporządzania notatek;
4. Rozpoznanie potrzeby uczenia się oraz zainteresowania nauką;
5. Użycie poznanych słów, w celu tworzenia złożonych zdań opisowych;
6. Sporządzanie notatek na podstawie obserwacji;
7. Porządkowanie wiedzy utrwalonej i nowo nabytej;
8. Przyjmowanie konstruktywnych uwag, w celu wprowadzania korekty we własnej pracy;
9. Z pomocą nauczyciela, rozpoznanie własnych metod uczenia się oraz tworzenie planu nauki;
10. Z pomocą nauczyciela, tworzenie planów dalszej nauki;
11. Podjęcie samodyscypliny;
12. Wybór najbardziej odpowiednich metod uczenia się.
Komunikacyjne 1. Z pomocą nauczyciela, komunikowanie się z nauczycielami oraz kolegami i koleżankami z klasy;
2. Rozpoznawanie językowych barier komunikacyjnych oraz dążenie do przezwyciężenia tych barier;
3. Zastosowanie środków pozajęzykowych (gestów, mimiki), w celu doskonalenia komunikacji;
4. Z pomocą nauczyciela, poznawanie zasad etykiety;
5. Współdziałanie w pracy zespołowej.
Zasobów 1. Z pomocą nauczyciela, nauka korzystania z podręczników, wykorzystanie zdjęć, słowników obrazkowych, słowników, Internetu oraz zasobów multimedialnych, w celu poszukiwania informacji;
2. Zdobywanie zasobów naukowych za pośrednictwem nauczyciela, kolegów i koleżanek z klasy, przyjaciół, szkoły oraz miejsca pracy.
Interdyscyplinarne 1. Poszerzanie wiedzy ucznia;
2. Zrozumienie, że nauka języka i kultury chińskiej dostarcza nowych bodźców do uczenia się innych przedmiotów;
3. Zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki innych przedmiotów do nauki języka chińskiego i kultury chińskiej; z pomocą nauczyciela, wykorzystanie zgromadzonej wiedzy i umiejętności na temat języka i kultury chińskiej;
4. Z pomocą nauczyciela, rozwijanie zdolności ucznia;
5. Ten poziom obejmuje historię, folklor, sztuki piękne.


3.5 Świadomość kulturowa


Świadomość Opis celów
Znajomość kultury 1. Świadomość powszechnego dostępu do nauki języków;
2. Zrozumienie rozwoju i osiągnięć nauki i kultury w Polsce oraz w Chinach;
3. Poznanie historii kultury i sztuki chińskiej oraz ich wkładu w rozwój innych kultur;
4. Poznanie historii kultury języka chińskiego i jej zasług dla rozwoju innych kultur;
5. Poznanie popularnych chińskich powiedzeń oraz przysłów i związanych z nimi historii;
6. Poznanie językowych i pozajęzykowych środków komunikacji w kulturze chińskiej;
7. Poznanie podstawowych reguł etykiety oraz chińskich obyczajów;
8. Poznanie struktury społecznej i relacji międzyludzkich w kulturze chińskiej;
9. Poznanie wkładu Chińczyków w rozwój lokalnych społeczności.
Rozumienie kultury 1. Zrozumienie, że poprzez język nie tylko poznajemy kulturę, ale że w ten sposób również uczymy się kultury;
2. Poznawanie związków pomiędzy kulturą i nauką języka oraz zrozumienie, że nauka języka jest ważnym składnikiem kultury;
3. Zrozumienie podstawowych systemów wartości w kulturze chińskiej;
4. Doświadczenie różnorodności kulturowej, jej dynamiki oraz wzajemnego przenikania się kultur.
Świadomość międzykulturowa 1. Badanie podobieństw i różnic pomiędzy kulturą chińską i polską;
2. Poznanie wagi świadomości międzykulturowej poprzez naukę o kulturze chińskiej;
3. Spojrzenie na własną kulturę w sposób obiektywny, poprzez porównanie różnych elementów kultury chińskiej z kulturą rodzimą.
Świadomość globalna 1. Poznanie innych kultur i rozpatrywanie rosnących możliwości, jakie stwarza nauka języka chińskiego;
2. Postrzeganie wielokulturowości z różnych perspektyw, poprzez naukę języka chińskiego;
3. Doświadczenie globalnego obywatelstwa.