Poziom 5 Cele i zawartość

5.1 Cele

Uczniowie na piątym poziomie MPNJC są w stanie zrozumieć wiele tematów, budować poprawne zdania, tworzyć zwarte wypowiedzi, wyrażać się w sposób płynny i spontaniczny, bez wyraźnej potrzeby szukania odpowiednich zwrotów. Nabrali przekonania i bardzo mocnego zainteresowania nauką języka chińskiego. Uzyskali wiedzę z zakresu strategii uczenia się, komunikowania, zasobów oraz strategii interdyscyplinarnych. Zdobyli szeroką wiedzę odnośnie kultury chińskiej, zaczynają rozumieć odrębność kulturową i punkt widzenia obcokrajowców.

5.2 Wiedza językowa

Wiedza Opis celów
Fonologia 1. Osiągnięcie czystej i naturalnej wymowy oraz intonacji w codziennej komunikacji;
2. Wyrażanie specyficznych kulturowo znaczeń poprzez zachowanie tonów, intonację i właściwe rozłożenie akcentów;
3. Rozumienie rytmu i melodii języka chińskiego;
4. Rozumienie języka urzędowego putonghua w różnych dialektach.
Znaki i słowa 1. Opanowanie 800 popularnych chińskich znaków (ideogramów), w celu doskonalenia umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania;
2. Poznanie zasad tworzenia znaków;
3. Poprawne odwzorowanie kształtów, brzmienia i znaczenia chińskich znaków;
4. Komunikowanie się z innymi i wyrażanie swoich poglądów na poznane tematy, przy pomocy właściwych słów i zwrotów;
5. Zrozumienie zmiany semantycznej i neologizmów w życiu codziennym oraz umiejętność operowania około 1500 słowami.
Gramatyka Poznanie i opanowanie:
1. Przydawek rezultatywnych i potencjalnych oraz okoliczników stopnia i miejsca;
2. Zdań z 把;
3. Strony biernej;
4. Zdań złożonych.
Funkcje 1. Właściwe zastosowanie poznanych funkcji komunikacyjnych w różnych sytuacjach;
2. Nauczenie się i opanowanie nowych wyrażeń i funkcji komunikacyjnych;
3. Skuteczne komunikowanie się w życiu codziennym, studenckim i zawodowym.
Tematyka 1. Zgłębianie tematów dotyczących życia społecznego;
2. Zastosowanie wcześniej zdobytej wiedzy na różne tematy.
Dyskurs 1. Dostrzeżenie podobieństw i różnic w sposobie konstruowania myśli w języku chińskim i języku polskim;
2. Opanowanie trzonu zdania oraz zrozumienie jego sensu;
3. Opanowanie prostych oraz bardziej złożonych figur retorycznych i rozpoznawania bardziej złożonych figur w języku chińskim;
4. Zrozumienie usposobienia wyrażanego, zarówno w mówionym, jak i pisanym języku chińskim dzięki złożonym figurom retorycznym.


5.3 Umiejętności językowe


Umiejętności Opis celów
Ogólne Umiejętność zrozumienia złożonego materiału językowego związanego z interakcjami w życiu zawodowym i profesją. Umiejętność znalezienia głównych wątków i szczegółów oraz uogólniania i analizowania. Umiejętność komunikowania się przy zastosowaniu strategii komunikacyjnych, włączając dyskutowanie na ogólne zagadnienia związane z profesją, prezentowaniem swojego punktu widzenia oraz nastawienia. Umiejętność szukania porad. Umiejętność rozpoznania różnych akcentów i różnic regionalnych oraz zrozumienia kulturowego znaczenia przysłów i idiomów.
Szczegółowe Słuchanie Umiejętność zrozumienia skomplikowanych dialogów oraz wypowiedzi odnoszących się do miejsca pracy i dziedzin specjalistycznych oraz rozpoznanie głównych wątków i istotnych szczegółów; poznanie celów i intencji rozmówcy.
Uwzględniono:
1. Umiejętność zrozumienia skomplikowanych dialogów i wypowiedzi związanych z miejscem pracy oraz interakcjami społecznymi;
2. Rozumienie dyskusji i wypowiedzi związanych z pracą lub profesją, rozpoznawanie głównych wątków oraz najważniejszych faktów, jak też uchwycenie punktu widzenia i argumentów rozmówcy;
3. Pełniejsze zrozumienie poznanych zagadnień, rozpoznanie głównych wątków oraz najważniejszych szczegółów;
4. Rozumienie prostych wyjaśnień i wypowiedzi poświęconych zagadnieniom technicznym;
5. Rozumienie niektórych przysłów, idiomów, ich zastosowania oraz kontekstu, do którego się odnoszą;
6. Rozumienie języka urzędowego putonghua w różnych dialektach w zakresie poznanych zagadnień.
Mówienie Umiejętność zaangażowania się w rozmowę na ogólne tematy. Prowadzenie dyskusji, argumentacji, wyjaśnień. Wyrażanie opinii i nastawienia. Umiejętność zaangażowania się w rozmowę na szczegółowe tematy dotyczące własnej pracy bądź stanowiska.
Uwzględniono:
1. Komunikowanie się na ogólne tematy w różnych sytuacjach;
2. Przedstawienie opisu lub wyrażanie własnego stanowiska na interesujący temat w sposób jasny i ciągły;
3. Prowadzenie rozmowy na szczegółowe tematy;
4. Przyłączenie się do dyskusji i sporów; jasne wyrażanie własnego stanowiska i polemizowanie z punktem widzenia innych osób.
Czytanie Umiejętność zrozumienia złożonych materiałów językowych. Uchwycenie głównych wątków, odnajdywanie istotnych faktów i szczegółów oraz rozpoznawanie struktury tekstu.
Uwzględniono:
1. Zrozumienie materiału opisowego o określonej długości, uchwycenie sensu, odnalezienie istotnych faktów i szczegółów, zrozumienie struktury tekstu;
2. Dokładne zrozumienie kompozycji opowiadania, zawierającego przysłowia, idiomy, metafory oraz wtrącenia;
3. Zrozumienie wstępów i opisów z użyciem nowych słów i terminów, uchwycenie sensu i odnalezienie szczegółowych informacji;
4. Zrozumienie prostych materiałów naukowych dotyczących pracy, nauki lub życia prywatnego.
Pisanie Umiejętność opisywania, sporządzenia notatek lub wyjaśnienia szczegółowych zagadnień oraz swobodnego tworzenia tekstów na wskazane tematy. Umiejętność formułowania subiektywnych poglądów i prawidłowego wyrażania osobistych przemyśleń.
Uwzględniono:
1. Komunikowanie się na piśmie w zakresie szczegółowych, wcześniej omówionych zagadnień;
2. Wyrażanie osobistych poglądów i opinii w jasny, płynny i zwięzły sposób;
3. Opisywanie w jasny sposób poznanych zagadnień odnoszących się do doświadczeń osobistych, nauki, pracy lub kontaktów międzyludzkich;
4. Sporządzenie prostych notatek z krótkiej, ustnej prezentacji; napisanie abstraktu lub krótkiego sprawozdania;
5. Napisanie krótkiego artykułu, opisującego bądź wyjaśniającego abstrakcyjny lub konkretny temat, z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa i jasnych sformułowań, przejrzyście odzwierciedlającego opinię autora.


5.4 Strategie


Strategie Opis celów
Zaangażowania 1. Zrozumienie i uszanowanie uczuć i emocji innych osób podczas porozumiewania się w języku chińskim;
2. Wyrażanie w języku chińskim własnych odczuć, nastawienia oraz systemu wartości;
3. Zwiększanie i podtrzymywanie motywacji do nauki języka chińskiego, dążenie do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu;
4. Spojrzenie z różnej perspektywy na rolę, jaką język chiński pełni w rozwoju świata;
5. Branie udziału w zajęciach pomocnych uczniom w rozwijaniu pozytywnego nastawienia do języka i kultury chińskiej oraz w celu kształtowania dobrych nawyków nauki języka.
Uczenia 1. Kontynuacja rozpoczętych badań dotyczących poznanych tematów;
2. Rozpoznawanie głównych celów w nauce języka;
3. Organizowanie i podsumowanie własnej nauki;
4. Rozumienie potrzeby nauki języka chińskiego, rozwijanie zainteresowania w samokształceniu;
5. Zamiana złożonych informacji wizualnych na równie złożone informacje słowne;
6. Doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się nowo nabytą wiedzą, dokonywania porównań i analiz;
7. Tworzenie sprzyjającego otoczenia do nauki; przyjmowanie konstruktywnych uwag, w celu przezwyciężania problemów;
8. Zrozumienie własnych możliwości, dostosowanie strategii uczenia się, w celu maksymalizacji efektów nauki, podejmowanie odpowiedzialności za własną naukę, jej planowanie, monitorowanie i ocenę;
9. Weryfikacja własnych celów, postępów, przebiegu nauki oraz przyjętych strategii.
Komunikacyjne 1. Z pomocą nauczyciela, stosowanie strategii zaangażowania w interakcjach klasowych;
2. Przezwyciężenie barier językowych z pomocą nauczyciela poprzez powtarzanie i wyjaśnianie;
3. Swobodne porozumiewanie się, zarówno w szkole jak i poza szkołą;
4. Zastosowanie środków pozajęzykowych (gestów, mimiki), w celu poprawy skuteczności komunikacji;
5. Obserwowanie i poszanowanie zwyczajów społecznych w rzeczywistych konwersacjach;
6. Dzielenie się swoim doświadczeniem w nauce języków obcych.
Zasobów 1. Odróżnianie faktu od opinii, przy korzystaniu z wielu źródeł informacji;
2. Swobodne posługiwanie się podręcznikami, glosariuszami słownikami, czytanie gazet i magazynów, szukanie informacji lub zdobywanie zasobów naukowych z bibliotek lub Internetu.
Interdyscyplinarne 1. Poszerzanie podstaw wiedzy ucznia o zagadnienia interdyscyplinarne i umiejętność klasyfikacji; 2. Umiejętne stosowanie wiedzy zdobytej podczas nauki innych przedmiotów do nauki języka i kultury chińskiej;
3. Umiejętne stosowanie wiedzy zdobytej podczas nauki języka chińskiego i kultury chińskiej do nauki innych przedmiotów;
4. Rozwijanie wszelkich zdolności;
5. Ten poziom obejmuje historię, sztuki piękne, folklor, geografię, politykę, ekonomię, transport, literaturę i filozofię.


5.5 Świadomość kulturowa


Świadomość Opis celów
Znajomość kultury 1. Poznanie prawa do uczenia się języków obcych;
2. Poznanie prawa do używania różnych języków;
3. Zrozumienie rozwoju i osiągnięć w zakresie ekonomii, kultury, nauki i edukacji w Polsce oraz w Chinach;
4. Poznanie chińskich osiągnięć w dziedzinie literatury, sztuki, w nauce i filozofii oraz ich wkładu w rozwój innych kultur;
5. Nauka o rozwoju języka chińskiego i kultury chińskiej; poznanie jej wpływu na inne kultury i funkcji, jakie w nich pełni;
6. Poznanie popularnych chińskich idiomów i przysłów oraz ich znaczeń kulturowych;
7. Poznanie językowych oraz pozajęzykowych środków komunikacji w języku i kulturze chińskiej;
8. Poznanie reguł etykiety oraz chińskich zwyczajów językowych;
9. Poznanie struktury społecznej i relacji międzyludzkich wyrażanych w języku i kulturze chińskiej;
10. Zrozumienie przejawów kulturowych, które mogą być wyjaśnione i zinterpretowane w odniesieniu do innych kultur;
11. Poznanie wkładu Chińczyków w rozwój lokalnych społeczności.
Rozumienie kultury 1. Zrozumienie, że poprzez język nie tylko przyswajamy sobie kulturę, ale że w ten sposób również uczymy się kultury;
2. Poznanie związków pomiędzy kulturą i nauką języka oraz tego, jak ważnym składnikiem kultury jest nauka języka;
3. Zrozumienie podstawowych systemów wartości w kulturze chińskiej;
4. Zrozumienie różnorodności kulturowej, jej dynamiki oraz wzajemnego przenikania się kultur;
5. Rozwijanie podstaw krytycznego myślenia w celu nauczenia się oraz zrozumienia kultury chińskiej, jak też lepszego zrozumienia rodzimej kultury.
Świadomość międzykulturowa 1. Zbadanie podobieństw oraz różnic pomiędzy kulturą chińską a kulturą polską;
2. Poznanie wagi świadomości międzykulturowej poprzez naukę kultury chińskiej;
3. Spojrzenie na własną kulturę w sposób bardziej obiektywny poprzez porównanie różnych elementów kultury chińskiej z kulturą rodzimą.
Świadomość globalna 1. Poznanie innych kultur i poszerzenie perspektywy globalnej poprzez naukę języka chińskiego;
2. Zrozumienie zjawisk w kulturze chińskiej i ich źródeł;
3. Postrzeganie wielokulturowości z różnych perspektyw poprzez naukę języka i kultury chińskiej;
4. Pobudzanie do myślenia i poszerzanie własnych horyzontów kulturowych poprzez studiowanie kultury; budowanie porozumienia w oparciu o różne przejawy kultury;
5. Rozumienie chińskiej i własnej kultury oraz ich odmiennych korzeni;
6. Tworzenie silnego poczucia globalnego obywatelstwa.