Poziom 1 Cele i zawartość

1.1 Cele

Uczniowie na pierwszym poziomie MPNJC są w stanie zrozumieć podstawowe materiały językowe związane z tematyką życia codziennego. Potrafią powtórzyć, przytoczyć i odtworzyć słowa lub zdania z dużą dokładnością. Zaczynają rozwijać przekonanie i zainteresowanie nauką języka chińskiego. Mają wstępną wiedzę na temat strategii uczenia się, komunikowania, zasobów oraz strategii interdyscyplinarnych, użytych we wskazanych sytuacjach. Zdobyli wstępną wiedzę odnośnie kultury chińskiej, zaczynają rozumieć odrębność kulturową i punkt widzenia obcokrajowców.

1.2 Wiedza językowa


Wiedza Opis celów
Fonologia 1. Opanowanie chińskiej transkrypcji fonetycznej pinyin;
2. Nauka właściwej wymowy znaków chińskich;
3. Zrozumienie, że chiński jest językiem tonalnym, przy czym w języku urzędowym putonghua występują cztery tony oraz ton neutralny.
Znaki i słowa Z pomocą nauczyciela:
1. Opanowanie 150 popularnych chińskich znaków (ideogramów), w celu doskonalenia umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania;
2. Rozpoznawanie części składowych znaków i kluczy;
3. Rozpoznawanie rodzajów i kolejności kresek w znaku;
4. Zrozumienie relacji pomiędzy znakami i słowami;
5. Opanowanie 300 słów związanych z życiem codziennym i szkolnym.
Gramatyka Poznanie i opanowanie:
1. Podstaw prawidłowego zapisu hieroglificznego słów;
2. Wzorów popularnych zdań, ogólnych pytań oraz zdań przeczących z 不;
3. Popularnych rzeczowników, liczebników oraz klasyfikatorów;
4. Zaimków osobowych oraz wskazujących;
5. Podstawowych zwrotów do opisu osób i przedmiotów;
6. Popularnych czasowników, przymiotników oraz przysłówków stopnia.
Funkcje 1. Poznanie pozdrowień, podziękowań, przeprosin, pożegnań i innych popularnych funkcji komunikacyjnych;
2. Użycie gestów lub rekwizytów, w celu poprawy codziennej komunikacji.
Tematyka 1. Opanowanie podstawowych sposobów interakcji społecznych;
2. Rozpoznawanie prostych wyrażeń związanych z życiem rodzinnym i osobistym oraz z zainteresowaniami;
3. Poznanie prostych zagadnień związanych z życiem codziennym, takich jak: liczby, czas, daty i waluty.
Dyskurs Z pomocą nauczyciela:
1. Prawidłowe formułowanie zdań i dłuższych wypowiedzi, zrozumienie toku myślowego;
2. Uchwycenie trzonu zdania oraz zrozumienie podstawowego sensu prostych zdań;
3. Dostrzeżenie podobieństw i różnic między językiem chińskim a językiem polskim;
4. Rozpoznawanie figur retorycznych w języku chińskim;
5. Rozumienie emocji wyrażanych zarówno w pisanym, jak i w mówionym języku chińskim.


1.3 Umiejętności językowe


Umiejętności Opis celów
Ogólne Umiejętność rozumienia podstawowych materiałów językowych dotyczących życia codziennego i osobistego, z niewielką pomocą gestów, rekwizytów oraz właściwego kontekstu. Rozumienie form tytułowania innych osób oraz powszechnych zwrotów grzecznościowych. Umiejętność autoprezentacji i porozumiewania się z innymi przy użyciu ograniczonego zasobu słów.
Szczegółowe Słuchanie Umiejętność rozumienia podstawowych, poznanych i prawidłowo wyartykułowanych słów, prostych zdań i poleceń wydawanych przez nauczyciela. Umiejętność odgadnięcia przekazu oraz intencji rozmówcy z gestów lub kontekstu, a także udzielenia stosownej odpowiedzi.
Uwzględniono:
1. Bardzo ograniczone i krótkie wyrażenia odnoszące się do życia codziennego i spraw osobistych;
2. Proste liczebniki;
3. Proste pozdrowienia i formy tytułowania;
4. Podstawowe wyrażenia lub polecenia wydawane przez nauczyciela podczas zajęć;
5. Proste prośby.
Mówienie Umiejętność powtórzenia, opowiedzenia oraz przytoczenia zapamiętanych słów i zdań. Umiejętność przedstawienia się oraz udzielenia odpowiedzi na proste pozdrowienia. Wyrażanie w prosty sposób podstawowych potrzeb, w razie potrzeby z zastosowaniem gestykulacji.
Uwzględniono:
1. Śledzenie czytanego tekstu, powtórzenie, przytoczenie lub odwzorowanie nauczonych słów i zdań we właściwych tonach;
2. Wymianę podstawowych informacji osobistych;
3. Inicjowanie pozdrowień oraz odpowiedź na nie;
4. Udzielanie prostych instrukcji i poleceń oraz odpowiedź na nie;
5. Wyrażanie prostych próśb oraz szukanie pomocy.
Czytanie Umiejętność rozpoznawania zapisu pinyin oraz prostych, poznanych znaków, słów i liczebników, jak też wymiany informacji na swój temat.
Uwzględniono:
1. Rozpoznawanie transkrypcji fonetycznej pinyin oraz jej zastosowanie w posługiwaniu się słownikiem;
2. Rozpoznawanie i rozumienie pozdrowień, podziękowań oraz zaproszeń w codziennych interakcjach społecznych;
3. Rozumienie popularnych pozdrowień i zwrotów grzecznościowych w interakcjach społecznych;
4. Rozumienie popularnych znaków, słów i liczebników spotykanych na co dzień;
5. Z pomocą rysunków i zdjęć, rozumienie często spotykanych znaków i wskazówek.
Pisanie Umiejętność bezbłędnego przepisania podstawowych znaków opanowanych na zajęciach. Umiejętność tworzenia prostych wyrażeń i zdań w transkrypcji fonetycznej pinyin. Uwzględniono:
1. Przepisanie znaku z zachowaniem poprawnej kolejności kresek;
2. Wypełnianie w formularzach rubryk z imieniem nazwiskiem i narodowością;
3. Pisanie prostych codziennych wyrażeń: daty, czasu lub wcześniej poznanych liczebników;
4. Prawidłowe użycie prostych wyrażeń w interakcjach społecznych, np. pocztówki.


1.4 Strategie


Strategie Opis celów
Zaangażowania 1. Wykształcenie chęci do nauki i zainteresowania językiem chińskim;
2. Nabranie przekonania do nauki języka chińskiego, przejawianie gotowości do posługiwania się językiem chińskim;
3. Przezwyciężanie rozczarowania podczas przydarzających się błędów.
Uczenia 1. Opanowanie prostych systemów klasyfikacji;
2. Próba odwzorowania wypowiedzi nauczyciela;
3. Łączenie i stosowanie wiedzy ugruntowanej z nowo nabytą;
4. Tworzenie zdań przy użyciu ograniczonej ilości poznanych słów;
5. Słuchanie uwag i sugestii dotyczących pracy z językiem, w celu poprawienia własnych wyników;
6. Nauka tworzenia własnych planów pracy z językiem;
7. Metody zwracania się o pomoc w rozwiązywaniu problemów na pierwszym etapie nauki.
Komunikacyjne 1. Używanie prostych strategii zaangażowania, w celu doskonalenia nauki języka, obserwowanie i naśladowanie zachowań popularnych wśród Chińczyków;
2. Z pomocą nauczyciela, współdziałanie z kolegami i koleżankami z klasy oraz nauczycielami, w celu zrozumienia zachowań, obowiązujących w kulturze chińskiej;
3. Z pomocą nauczyciela, zastosowanie środków pozajęzykowych (gestów lub min), w celu doskonalenia komunikacji.
Zasobów 1. Z pomocą nauczyciela, nauka korzystania z podręczników, zdjęć, słowników obrazkowych oraz zasobów multimedialnych w poszukiwaniu informacji;
2. Z pomocą nauczyciela, przygotowanie do korzystania z wiedzy nauczyciela oraz kolegów i koleżanek z klasy.
Interdyscyplinarne 1. Z pomocą nauczyciela, pogłębianie własnej wiedzy oraz znajdowanie zastosowania metod nauki języka i kultury chińskiej do nauki innych przedmiotów;
2. Z pomocą nauczyciela, stosowanie informacji zdobytych podczas nauki innych przedmiotów do nauki języka i kultury chińskiej; zrozumienie wagi zdolności językowych;
3. Ten poziom obejmuje muzykę, sztuki piękne, historię i folklor.


1.5 Świadomość kulturowa


Świadomość Opis celów
Znajomość kultury 1. Wstępne zrozumienie korzyści płynących z używania wielu języków;
2. Wstępne zrozumienie rozwoju i osiągnięć w zakresie edukacji i kultury we własnym kraju oraz w Chinach;
3. Poznanie chińskiej kultury i zwyczajów;
4. Rozumienie aluzji językowych na podstawie prostych chińskich przypowieści;
5. Poznawanie językowych i pozajęzykowych środków komunikacji w kulturze chińskiej;
6. Poznawanie podstawowych reguł zachowania społecznego oraz zwyczajów w kulturze chińskiej;
7. Poznawanie relacji interpersonalnych w kulturze chińskiej.
Rozumienie kultury 1. Rozwijanie zainteresowania kulturą chińską;
2. Doświadczanie istotnych elementów kultury chińskiej oraz zrozumienie relacji pomiędzy kulturą a nauką języka;
3. Zetknięcie się z chińskim systemem wartości kulturowych;
4. Doświadczenie różnorodności kulturowej oraz wzajemnego przenikania się kultur.
Świadomość międzykulturowa 1. Badanie podobieństw i różnic pomiędzy kulturą chińską i rodzimą;
2. Zrozumienie wagi świadomości międzykulturowej poprzez kulturę chińską.
Świadomość globalna 1. Zetknięcie się z przejawami kultury chińskiej i lokalnej;
2. Postrzeganie świata z różnej perspektywy poprzez naukę języka i kultury chińskiej;
3. Zetknięcie się ze zjawiskiem globalizacji.