Poziom 4 Cele i zawartość

4.1 Cele

Uczniowie na czwartym poziomie MPNJC są w stanie zrozumieć materiały językowe z zakresu życia społecznego. Potrafią zbudować więcej poprawnych zdań na poznane tematy przy pomocy opisów, wyjaśnień czy porównań. Potrafią tworzyć krótkie wypowiedzi lub połączyć podstawowe fragmenty wypowiedzi. Nabrali przekonania i zainteresowania do nauki języka chińskiego. Zdobyli pewną wiedzę dotyczącą strategii uczenia się, komunikowania, zasobów oraz strategii interdyscyplinarnych. Zdobyli wstępną wiedzę odnośnie kultury chińskiej, zaczynają rozumieć odrębność kulturową i punkt widzenia obcokrajowców.

4.2 Wiedza językowa


Wiedza Opis celów
Fonologia 1. Opanowanie chińskiej transkrypcji fonetycznej pinyin;
2. Rozumienie znaczenia wyrażeń w prawidłowej wymowie, intonacji i właściwym rozłożeniu akcentów;
3. Używanie właściwych tonów i sposobów intonacji w codziennej konwersacji; właściwe łączenie i zmiany tonów;
4. Praca nad poprawną i naturalną wymową oraz intonacją w codziennej konwersacji.
Znaki i słowa 1. Opanowanie 600 popularnych chińskich znaków (ideogramów), w celu doskonalenia umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania;
2. Poznanie zasad tworzenia znaków;
3. Rozpoznawanie kształtów, brzmienia i znaczeń chińskich znaków;
4. Zaznajomienie się z prostymi zasadami tworzenia chińskich słów;
5. Opanowanie 1200 słów związanych z życiem codziennym, społecznym, zawodowym oraz studenckim.
Gramatyka Poznanie i opanowanie:
1. Okoliczników czasu;
2. Partykuły 过;
3. Przydawek liczebnych, wyrażających trwanie i chwilowość czynności;
4. Konstrukcji 是。。。。。。的;
5. Zdań współrzędnych;
6. Pospolitych zdań złożonych.
Funkcje 1. Właściwe zastosowanie poznanych funkcji komunikacyjnych w różnych sytuacjach;
2. Wyrażanie adekwatnego nastroju, nastawienia lub opinii;
3. Biegłe i spontaniczne komunikowanie się w szkole, w pracy oraz podczas interakcji społecznych.
Tematyka 1. Zgłębianie zagadnień dotyczących życia społecznego;
2. Poznanie zagadnień odnoszących się do zwyczajów i obyczajów, nauki, kultury, literatury i sztuki;
3. Poznanie aktualnych informacji na temat Chin i innych krajów.
Dyskurs 1. Dostrzeżenie podobieństw i różnic w sposobie formułowania myśli w języku chińskim oraz języku polskim; 2. Opanowanie trzonu zdania oraz zrozumienie jego sensu;
3. Próba zastosowania prostych i bardziej złożonych figur retorycznych oraz ich rozpoznawanie w języku chińskim;
4. Wyrażanie własnego nastroju, zarówno w pisanym, jak i mówionym języku chińskim, za pomocą złożonych figur retorycznych.


4.3 Umiejętności językowe


Umiejętności Opis celów
Ogólne Umiejętność zrozumienia prostych, poznanych materiałów językowych, ściśle związanych z miejscem pracy i interakcjami społecznymi oraz rozpoznawania informacji ogólnych i szczegółowych. Umiejętność jasnego i spójnego komunikowania się z innymi w zakresie poznanych zagadnień wraz z umiejętnością zastosowania podstawowych strategii komunikacyjnych. Umiejętność rozwijania skuteczniejszego komunikowania przy pomocy akcentów, pauz, intonacji oraz gestów. Umiejętność opowiadania osobistych doświadczeń, wyrażania własnych poglądów oraz prostego uzasadniania i wyjaśniania.
Szczegółowe Słuchanie Umiejętność zrozumienia dialogów i wypowiedzi odnoszących się ściśle do miejsca pracy oraz życia codziennego, zrozumienie sensu wypowiedzi lub argumentowania oraz rozpoznawanie informacji ogólnych i szczegółowych.
Uwzględniono:
1. Rozumienie dialogów i wypowiedzi odnoszących się ściśle do czynności w miejscu pracy, rozpoznawanie ich głównych punktów oraz szczegółów;
2. Zrozumienie sensu oraz istotnych informacji zawartych w dialogach i wypowiedziach związanych z życiem społecznym oraz uchwycenie intencji rozmówcy;
3. Rozumienie rozmów odnoszących się do życia prywatnego i zawodowego;
4. Zrozumienie sensu wypowiedzi i argumentów;
5. Zrozumienie wskazówek i poleceń odnoszących się do zagadnień ogólnych;
6. Rozumienie dłuższych wypowiedzi.
Mówienie Umiejętność komunikowania się z innymi w miejscu pracy i życiu prywatnym oraz wzięcia udziału w krótkiej dyskusji i jasnego wyrażenia własnej opinii. Umiejętność przeprowadzenia spójnego wywodu.
Uwzględniono:
1. Umiejętność komunikowania się z innymi na tematy ogólne, związane z codziennymi zajęciami;
2. Zabranie głosu w prostych dyskusjach oraz umiejętność jasnego wyrażania własnych opinii;
3. Wyrażanie sugestii i opinii na dany temat, z przytoczeniem argumentów;
4. Zastosowanie podstawowych strategii komunikacyjnych i jasne wyrażanie się z zachowaniem ciągłości wywodu;
5. Udzielanie instrukcji oraz tworzenie planów codziennych zajęć;
6. Opowiadanie lub relacjonowanie w trakcie trwania zdarzenia.
Czytanie Umiejętność zrozumienia wstępów, opisów i narracji w tekstach o tematyce nawiązującej do życia codziennego i szkolnego oraz miejsca pracy; uchwycenie sensu oraz odnalezienie kluczowych informacji.
Uwzględniono:
1. Czytanie prostych tekstów odnoszących się do ogólnego kontekstu; uchwycenie sensu oraz odnalezienie kluczowych informacji;
2. Rozumienie listów, e-maili oraz informacji w miejscu pracy i życiu prywatnym;
3. Rozumienie wstępów i opisów dotyczących życia codziennego;
4. Rozumienie prostych narracji i opisów ściśle dotyczących poznanych zagadnień; uchwycenie sensu oraz odnalezienie szczegółowych informacji wraz ze zrozumieniem intencji piszącego;
5. Czytanie tekstów opartych na faktach i odnajdywanie w nich szczegółowych informacji.
Pisanie Umiejętność opisania codziennych zajęć w szkole, pracy oraz zachowań społecznych, napisania krótkich wypowiedzi według wzoru, w celu przekazania odpowiednich informacji.
Uwzględniono:
1. Sporządzanie prostych notatek dotyczących przeczytanego, bądź wysłuchanego materiału oraz podsumowanie głównych wątków;
2. Opisanie w zwięzłych paragrafach poznanych zagadnień odnoszących się do osobistych doświadczeń, nauki, zatrudnienia oraz kontaktów międzyludzkich;
3. Wypełnianie formularzy oraz tworzenie planów;
4. Sporządzanie prostych notatek na podstawie ustnej prezentacji lub przedstawionych materiałów;
5. Porównanie i zestawienie alternatyw;
6. Prowadzenie pamiętnika w spójnych i poprawnych zdaniach.


4.4 Strategie


Strategie Opis celów
Zaangażowania 1. Zrozumienie potrzeby nauki języka chińskiego;
2. Zachęcanie do współpracy i dzielenia się zdobytą wiedzą;
3. Zachęcanie uczniów, uczących się języka chińskiego, do nieustannych wysiłków oraz do przezwyciężania problemów;
4. Rozwijanie, dostosowywanie i wzmacnianie nastawienia i motywacji do nauki języka chińskiego;
5. Rozwijanie pozytywnego zaangażowania wobec języka chińskiego, kultury chińskiej oraz innych kultur.
Uczenia 1. Wyznaczanie tematu badawczego i rozpoczęcie badań;
2. Prowadzenie pamiętnika;
3. Przygotowywanie się do zajęć;
4. Zamiana złożonych informacji wizualnych na równie złożone informacje słowne;
5. Umiejętność swobodnego posługiwania się nowo nabytą wiedzą, dokonywania porównań i analiz;
6. Aktywne uczestnictwo w zajęciach;
7. Tworzenie odpowiedniego otoczenia do przyjmowania konstruktywnych uwag, w celu dokonywania korekt we własnej pracy;
8. Z pomocą nauczyciela, tworzenie planów dalszej nauki i eliminowanie braków.
Komunikacyjne 1. Z pomocą nauczyciela, wykorzystanie strategii zaangażowania do zastosowania w interakcjach klasowych;
2. Rozpoznawanie językowych barier komunikacyjnych oraz dążenie do ich przezwyciężenia;
3. Komunikowanie się z innymi, w tym z nauczycielami oraz kolegami i koleżankami z klasy, w szkole oraz poza szkołą;
4. Zastosowanie środków pozajęzykowych (gestów, mimiki), w celu zwiększania skuteczności komunikacji;
5. Obserwowanie zachowań społecznych w komunikacji;
6. Dzielenie się sukcesami i niepowodzeniami w nauce.
Zasobów 1. Odróżnianie faktu od opinii przy korzystaniu z wielu źródeł informacji;
2. Korzystanie z podręczników, zdjęć, słowników obrazkowych, słowników, Internetu i zasobów multimedialnych oraz prasy, w celu poszukiwania informacji;
3. Zdobywanie zasobów naukowych poprzez nauczycieli, kolegów i koleżanki z klasy, przyjaciół, szkołę, lokalną społeczność oraz miejsce pracy.
Interdyscyplinarne 1. Pogłębianie ugruntowanej wiedzy ucznia;
2. Zrozumienie, że nauka języka i kultury chińskiej dostarcza uczniowi nowych bodźców do uczenia się innych przedmiotów;
3. Stosowanie informacji zdobywanych podczas nauki innych przedmiotów do nauki języka chińskiego i kultury chińskiej; z pomocą nauczyciela, zastosowanie zgromadzonej wiedzy i umiejętności do nauki języka i kultury chińskiej;
4. Rozpoznanie własnych zdolności; z pomocą nauczyciela, rozwijanie zdolności ucznia;
5. Ten poziom obejmuje historię, sztuki piękne, folklor, geografię, politykę i transport.


4.5 Świadomość kulturowa


Świadomość Opis celów
Znajomość kultury 1. Zrozumienie prawa do nauki języków obcych;
2. Poznanie prawa do używania różnych języków, przysługującego obywatelom;
3. Poznanie osiągnięć w rozwoju ekonomii, kultury, nauki i edukacji w Polsce oraz w Chinach;
4. Poznanie historii chińskiej literatury, sztuki, nauki i myśli oraz ich wkładu w rozwój innych kultur;
5. Poznanie historii języka chińskiego i kultury chińskiej oraz ich wkładu w rozwój innych kultur;
6. Poznanie sensu popularnych chińskich powiedzeń i przysłów, ich źródeł oraz znaczeń;
7. Poznanie zarówno językowych, jak i pozajęzykowych środków komunikacji w języku i kulturze chińskiej;
8. Poznanie podstawowych reguł etykiety oraz zwyczajów w języku i kulturze chińskiej;
9. Poznanie struktury relacji społecznych i międzyludzkich w języku i kulturze chińskiej;
10. Poznanie wkładu Chińczyków w rozwój lokalnych społeczności.
Rozumienie kultury 1. Zrozumienie, że poprzez język nie tylko przyswajamy kulturę, ale że w ten sposób również uczymy się kultury; 2. Poznanie związków pomiędzy kulturą i nauką języka oraz zrozumienie, że nauka języka jest ważnym składnikiem kultury;
3. Zrozumienie podstawowych systemów wartości w kulturze chińskiej;
4. Dostrzeganie różnorodności kulturowej, jej dynamiki oraz wzajemnego przenikania się kultur;
5. Rozwijanie podstaw krytycznego myślenia, w celu uczenia się oraz zrozumienia kultury chińskiej i rodzimej.
Świadomość międzykulturowa 1. Badanie podobieństw oraz różnic pomiędzy kulturą chińską a kulturą polską;
2. Poznanie wagi świadomości międzykulturowej poprzez naukę kultury chińskiej;
3. Nauka postrzegania własnej kultury w sposób bardziej obiektywny poprzez porównanie różnych elementów kultury chińskiej z kulturą rodzimą.
Świadomość globalna 1. Poznanie innych kultur i rozpatrywanie rosnących możliwości, jakie stwarza nauka języka chińskiego; 2. Postrzeganie różnorodności kulturowej z różnych perspektyw poprzez naukę języka chińskiego i kultury chińskiej;
3. Rozwijanie poczucia narodowej i międzynarodowej tożsamości;
4. Poszerzanie własnych horyzontów kulturowych;
5. Doświadczenie globalnego obywatelstwa.